Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka eDziecko w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Łańcucie

§1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka
w przedszkolu.

§2

Rodzic/prawny opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§3

Rodzic wykupuje  kartę/karty na własność.

§4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do zakupu nowej, natomiast utratę zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun prawny lub inna osoba przyprowadzająca dziecko, rejestruje godzinę przyprowadzania dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§6

Po odebraniu dziecka z sali lub placu przedszkolnego rodzic/opiekun prawny lub inna osoba  odprowadzająca dziecko, zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§7

Prawidłowe sczytanie godzin przez czytnik zostanie zaznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 6.00

§9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 17.00

§10

Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

 §11

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upowaznionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

§12

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest przedszkole.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019r.