deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej  pp12.edupage.org

Przedszkole Miejskie  Nr3 w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łańcucie 

  • Data publikacji strony: 30.08.2014
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.08.2023

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-16.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Skóra  dyrektorpm3@um-lancut.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 225 41 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www. brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr3 w Łańcucie

Kochanowskiego 1D

37- 100 Łańcut

1.Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki  chodnik oraz wejść po schodach z balustradami prowadzących wprost do drzwi wejściowych. Drzwi zewnętrzne i drugie z przedsionka do holu otwierane są ręcznie. Przed drzwiami  po lewej stronie znajduje się dzwonek.  2. Na schodach zewnętrznych po prawej stronie podjazd dla wózków. 3. Budynek jest jednopoziomowy  (piwnica, parter). W korytarzach znajdują się drzwi prowadzące do poszczególnych pomieszczeń dostosowane szerokością dla wózków. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają  progów. 4. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp. 5. Przed Przedszkolem znajduje się podjazd-parking bez wyznaczonej koperty. 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Strona przedszkola jest obsługiwana przez  aplikacje mobilne.

Skip to content